Systeemkenmerken overzicht

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Terug naar: Catalogus - Kenmerk

Zie ook de volgende overzichten:

Contact

Contacten zijn opgebouwd uit verschillende systeemkenmerken, zoals 'achternaam' of 'geboortedatum'. Aan zaken kunnen meerdere contacten gerelateerd worden en daarom moet in de magicstrings een prefix gebruikt worden om aan te geven van welk contact de gegevens opgevraagd moeten worden, bijvoorbeeld:[[case.x.email]] of [[x_email]] waarbij x een prefix is. De prefix verwijst naar de rol die het contact heeft ten opzichte van de zaak, zoals [[case.requestor.email]] of [[aanvrager_email]].

Zie ook: Betrokkene toevoegen.

Mogelijke prefixes voor natuurlijke personen (NP) en niet-natuurlijke personen (NNP) zijn:

  • case.requestor / aanvrager
  • case.requestor_snapshot / aanvrager op het moment van zaakregistratie
  • case.recipient / ontvanger
  • case.recipient_snapshot / ontvanger op het moment van zaakregistratie
  • advocaat
  • gemachtigde
  • etc...

Mogelijke prefixes voor medewerkers (M) zijn:

  • case.assignee / behandelaar
  • case.coordinator / coordinator
NP NNP M Naam Magicstring - Engels Magicstring - Nederlands Beschrijving Gevoelige gegevens
x x x type x.type x_type Natuurlijk persoon, Niet natuurlijk persoon, Behandelaar
x x status x.status x_status Actief, overleden(NP), verhuisd (NP), inactief (NNP)
x x naam x.name x_naam (gebruiksnaam) P. Jansen, D.S. van Klaasen, D.R. van der Waals, Mintlab B.V.
x x x telefoonnummer x.phone_number x_tel Is niet aanwezig bij _snapshot
x x mobiel x.mobile_number x_mobiel Is niet aanwezig bij _snapshot
x x x email x.email x_email Is niet aanwezig bij _snapshot
x adellijke titel x.noble_title Baron
x aanhef x.salutation x_aanhef meneer, mevrouw
x aanhef1 x.salutation1 x_aanhef1 heer, mevrouw
x aanhef2 x.salutation2 x_aanhef2 de heer, mevrouw
x x initialen x.initials x_initialen
x x voornamen x.first_names x_voornamen Piet, Doortje Samira, Djino Maria Roderick
x voorvoegsel x.surname_prefix x_voorvoegsel (geslachtsnaam) de, van, van der
x achternaam x.surname x_achternaam (gebruiksnaam) Jansen, de Boer, van der Valk
x naamgebruik x.naamgebruik x_naamgebruik (gebruiksnaam) Jansen, de Boer, van der Valk
x achternaam x.last_name x_achternaam (geslachtsnaam) Jansen, Boer, Valk
x geslachtsnaam x.family_name x_geslachtsnaam (geslachtsnaam) Jansen, Boer, Valk
x volledige naam x.full_name x_volledigenaam (gebruiksnaam) P. Jansen, D.S. van Klaasen, D.R. van der Waals
x anummer x.a_number x_anummer x
x burgerservicenummer x.bsn x_burgerservicenummer x
x geslacht x.gender x_geslacht man, vrouw
x geboortedatum x.date_of_birth x_geboortedatum x
x geboorteplaats x.place_of_birth x_geboorteplaats
x geboorteland x.country_of_birth x_geboorteland
x huwelijksdatum x.date_of_marriage x_huwelijksdatum
x ontbindingsdatum x.date_of_divorce x_datum_ontbinding_partnerschap
x overlijdensdatum x.date_of_death x_overlijdensdatum
x in onderzoek x.investigation x_in_onderzoek In onderzoek, Niet in onderzoek
x Indicatie geheim is_secret indicatie_geheim
x x straat x.street x_straat Zie ook: Contacten
x x huisnummer x.house_number x_huisnummer Zie ook: Contacten - 12, 56 a, 34 II
x x postcode x.zipcode x_postcode Zie ook: Contacten - 1234 AB
x x woonplaats x.place_of_residence x_woonplaats Zie ook: Contacten
x x heeft briefadres has_briefadres heeft_briefadres
x x correspondentie straat x.correspondence_street x_correspondentie_straat
x x correspondentie huisnummer x.correspondence_house_number x_correspondentie_huisnummer 12, 56 a, 34 II
x x correspondentie postcode x.correspondence_zipcode x_correspondentie_postcode 1234 AB
x x correspondentie woonplaats x.correspondence_place_of_residence x_correspondentie_woonplaats
x x verblijf straat x.residence_street x_verblijf_straat
x x verblijf huisnummer x_residence_house_number x_verblijf_huisnummer 12, 56 a, 34 II
x x verblijf postcode x.residence_zipcode x_verblijf_postcode 1234 AB
x x verblijf woonplaats x.residence_place_of_residence x_verblijf_woonplaats
x x verblijf land x.country_of_residence x_verblijf_land
x x Buitenlands adres - Regel 1 x.foreign_residence_address_line1 x_verblijf_buitenland1
x x Buitenlands adres - Regel 2 x.foreign_residence_address_line2 x_verblijf_buitenland2
x x Buitenlands adres - Regel 3 x.foreign_residence_address_line3 x_verblijf_buitenland3
x handelsnaam x.trade_name x_handelsnaam Mintlab B.V.
x kvknummer x.coc x_kvknummer
x vestigingsnummer x.establishment_number x_vestigingsnummer
x password x.password x_password Het wachtwoord voor GemeenteID
x rechtsvorm x.type_of_business_entity x_rechtsvorm
x login x.login x_login De login voor GemeenteID (kvk-nummer)
x functie x.title x_functie
x afdeling x.department x_afdeling
x handtekening x_handtekening Voor documentsjablonen
x ID x.id x_id
x x x Betrokkenetype subject_type

Gebruiker

Deze magicstring verwijst naar de gebruiker die de actie uitvoert en is ontwikkelt voor gebruik bij Toewijzing wijzigen. Wanneer de behandelaar wordt gewijzigd wordt eerst de behandelaar gewijzigd en daarna de magicstrings verwerkt. Hierdoor is het mogelijk om de namen van de medewerkers te gebruiken in zowel aanhef als ondertekening.

Naam Magicstring - Engels Magicstring - Nederlands Beschrijving
Gebruiker naam user.name gebruiker_naam Tinus Testpersoon

Bijvoorbeeld:

Beste [[case.assignee.name]],

Ik heb zaak [[case.number]] aan je toegewezen:
- [[case.casetype.name]]
- [[case.subject]]

Vriendelijke groet,
[[user.name]]

Zaak specifieke kenmerken

Algemeen

Naam Magicstring - Engels Magicstring - Nederlands Beschrijving
Aantal zaakrelaties case.number_relations relates_to
Afdeling case.department afdeling
Afhandeldatum case.date_of_completion afhandeldatum
Afhandeldatum volledig case.date_of_completion_full afhandeldatum_volledig
Aggregatieniveau case.aggregation_scope aggregatieniveau 'Dossier'
Alle relaties case.relations alle_relaties Zaaknummers van de gerelateerde zaken, inclusief deelzaken
Archiefnominatie case.type_of_archiving archiefnominatie Bewaren (B), Vernietigen (V), Overdragen (O)
Archiefstatus case.archival_state archiefstatus Bewaren (B), Vernietigen (V), Overdragen (O)
Bedrag web case.price bedrag_web Het bedrag dat betaald is bij de internetkassa en/of ingevuld is door een regel.
Betaalstatus case.payment_status betaalstatus Geslaagd, niet geslaagd, <leeg>
Bewaartermijn case.period_of_preservation bewaartermijn
Contactkanaal case.channel_of_contact contactkanaal behandelaar, balie, telefoon, post, e-mail, webformulier
Dagen case.days_left dagen
Deelzaken afgehandeld case.relations_complete deelzaken_afgehandeld Ja, Nee
Doorlooptijd case.lead_time_real zaak_doorlooptijd 12, <leeg>
Extra informatie case.subject zaak_onderwerp
Extra informatie (extern) case.subject_external zaak_onderwerp_extern
Opgeschort sinds case.stalled_since opgeschort_sinds
Opgeschort tot case.stalled_until opgeschort_tot
Reden opschorting case.suspension_rationale reden_opschorting De reden die is opgegeven bij de laatste opschorting. Bevat geen waarde na het hervatten
Reden vroegtijdig afhandelen case.premature_completion_rationale reden_vroegtijdig_afhandelen De reden die is opgegeven bij het vroegtijdig afhandelen.
Registratiedatum case.date_of_registration registratiedatum
Registratiedatum volledig case.date_of_registration_full registratiedatum_volledig
Startdatum case.startdate startdatum
Resultaat case.result resultaat
Resultaat omschrijving case.result_description resultaat_omschrijving
Resultaat toelichting case.result_explanation resultaat_toelichting


Selectielijst-nummer case.result_selection_list_number
Procestype-nummer case.result_process_type_number
Procestype-naam case.result_process_type_name
Procestype-omschrijving case.result_process_type_description
Procestype-toelichting case.result_process_type_explanation
Procestype-object case.result_process_type_object
Procestype-generiek case.result_process_type_generic
Herkomst case.result_origin
Procestermijn case.result_process_term
Selectielijst case.active_selection_list actieve_selectielijst
Streefafhandeldatum case.date_target streefafhandeldatum
Uiterste vernietigingsdatum case.date_destruction uiterste_vernietigingsdatum
Vertrouwelijkheid case.confidentiality vertrouwelijkheid Openbaar, Intern, Vertrouwelijk
Vervolg van case.number_previous vervolg_van Zaaknummer van de initiatorzaak
Voortgang status case.progress_status voortgang_status
Voortgang dagen case.progress_days voortgang Percentage van de voortgang: 25, 33, 50, 100
Zaak bedrag case.price zaak_bedrag Het bedrag dat is opgegeven als de prijs voor de zaak. Momenteel is dit gelijk aan de magicstring 'Bedrag web'.
Zaak documenten case.documents zaak_documenten Namen van alle documenten binnen de zaak; kommagescheiden.
Zaak dossierdocumenten case.case_documents zaak_dossierdocumenten Namen van alle gelabelde documenten binnen de zaak; kommagescheiden.
Zaak fase case.phase zaak_fase
Zaak mijlpaal case.milestone zaak_mijlpaal
Zaak relaties case.related_cases zaak_relaties Zaaknummers van de gerelateerde zaken, exclusief deelzaken
Zaaknummer case.number zaaknummer
Parent ID case.number_parent pid Zaaknummer van de directe hoofdzaak
Zaaknummer hoofdzaak case.number_master zaaknummer_hoofdzaak Eerste zaak in een ketting van deel- en vervolgzaken.
Zaaklocatie Ligplaats case.case_location.ligplaats zaaklocatie_ligplaats Eerste zaak in een ketting van deel- en vervolgzaken.
Zaaklocatie Nummeraanduiding case.case_location.nummeraanduiding zaaklocatie_nummeraanduiding Geeft volledige adres
Zaaklocatie Openbareruimte case.case_location.openbareruimte zaaklocatie_openbareruimte Geeft beschrijving van openbare ruimte.
Zaaklocatie Pand case.case_location.pand zaaklocatie_pand Geeft omschrijving van pand.
Zaaklocatie Standplaats case.case_location.standplaats zaaklocatie_standplaats Geeft omschrijving van standplaats.
Zaaklocatie Verblijfsobject case.case_location.verblijfsobject zaaklocatie_verblijfsobject Geeft omschrijving van verblijfsobject
Zaaklocatie Woonplaats case.case_location.woonplaats zaaklocatie_woonplaats Geeft omschrijving van woonplaats.

Technisch beheer

Naam Magicstring - Engels Magicstring - Nederlands Beschrijving
Gepubliceerd case.published published
Vernietigbaar case.destructable -
Vernietigbaar geblokkeerd case.destruction_blocked -
Hoofdzaak uuid case.parent_uuid
Deelzaak uuids case.child_uuids
Gerelateerde zaken uuids case.related_uuids
Route OU ID case.route_ou -
Route Rol ID case.route_role -
Aantal ongeaccepteerde bestanden case.num_unaccepted_files -
Aantal ongeaccepteerde wijzigingsverzoeken case.num_unaccepted_updates -

Zaaktype specifieke kenmerken

Naam Magicstring - Engels Magicstring - Nederlands Beschrijving
Aanleiding case.casetype.motivation aanleiding
Archiefclassificatiecode case.casetype.archive_classification_code archiefclassicatiecode
BAG case.casetype.registration_bag bag Ja, Nee
Bezwaar en beroep mogelijk case.casetype.objection_and_appeal bezwaar_en_beroep_mogelijk Ja, Nee
Doel case.casetype.goal doel
Doorlooptijd service case.casetype.lead_time_service doorlooptijd_service
Doorlooptijd wettelijk case.casetype.lead_time_legal doorlooptijd_wettelijk 1, 2, 3
E-formulier case.casetype.eform e_formulier
Generieke categorie case.casetype.generic_category generieke_categorie De cataloguscategorie (map) waarin het zaaktype zich bevind
Handelingsinitiator case.casetype.initiator_type handelingsinitiator aangaan, aangeven, aanmelden, ...
Identificatie case.casetype.identification identificatie
Lex silencio positivo case.casetype.lex_silencio_positivo lex_silencio_positivo Ja, Nee
Lokale grondslag case.casetype.principle_national lokale_grondslag
Omschrijving of toelichting case.casetype.description omschrijving_of_toelichting
Openbaarheid case.casetype.publicity openbaarheid
Opschorten mogelijk case.casetype.suspension opschorten_mogelijk Ja, Nee
Publicatie case.casetype.publication publicatie Ja, Nee
Publicatietekst case.casetype.text_for_publication publicatietekst
Procesbeschrijving case.casetype.process_description procesbeschrijving
Tarief web case.casetype.price.web tarief_web Verwijst naar de waarde die hiervoor in zaaktypebeheer opgegeven is
Tarief balie case.casetype.price.counter tarief_balie Verwijst naar de waarde die hiervoor in zaaktypebeheer opgegeven is
Tarief telefoon case.casetype.price.telephone tarief_telefoon Verwijst naar de waarde die hiervoor in zaaktypebeheer opgegeven is
Tarief e-mail case.casetype.price.email tarief_email Verwijst naar de waarde die hiervoor in zaaktypebeheer opgegeven is
Tarief behandelaar case.casetype.price.employee tarief_behandelaar Verwijst naar de waarde die hiervoor in zaaktypebeheer opgegeven is
Tarief Post case.casetype.price.post tarief_post Verwijst naar de waarde die hiervoor in zaaktypebeheer opgegeven is
Trefwoorden case.casetype.keywords trefwoorden
Trigger case.casetype.initiator_source trigger intern, extern, internextern
Verantwoordelijke case.casetype.supervisor verantwoordelijke
Verantwoordingsrelatie case.casetype.supervisor_relation verantwoordingsrelatie
Verdagingstermijn case.casetype.adjourn_period verdagingstermijn
Verlenging mogelijk case.casetype.extension verlenging_mogelijk Ja, Nee
Verlengingstermijn case.casetype.extension_period verlengingstermijn
Vertrouwelijkheidsaanduiding case.casetype.designation_of_confidentiality vertrouwelijkheidsaanduiding -, Beperkt openbaar, Confidentieel, Geheim, Intern, Openbaar, Vertrouwelijk, Zaakvertrouwelijk, Zeer geheim
Wet dwangsom case.casetype.penalty wet_dwangsom Ja, Nee
Wettelijke grondslag case.casetype.principle_local wettelijke_grondslag
WKPB case.casetype.wkpb wkpb Ja, Nee
Zaaktype case.casetype.name zaaktype
Zaaktype ID case.casetype.id zaaktype_id
Zaaktype versie case.casetype.version zaaktype_versie 12, 34, 56
Zaaktype versie begindatum case.casetype.version_date_of_creation zaaktype_versie_begindatum
Zaaktype versie einddatum case.casetype.version_date_of_expiration zaaktype_versie_einddatum

Overige kenmerken

Naam Magicstring - Engels Magicstring - Nederlands Beschrijving
PIP feedback pip_feedback_mail pip_feedback_mail De Feedback die vanaf de PIP wordt verstuurd.


Tip: Gebruik deze magicstring voor de e-mail die aan de aanvrager wordt verstuurd bij het versturen van feedback van zijn PIP.

Uname system.uname uname <softwarenaam>, <softwareversie>, <startdatum software>, <softwareleverancier>, <licentietype>, <softwarenaam>
Sjabloon aanmaakdatum system.current_date sjabloon_aanmaakdatum Tip: Gebruik deze magicstring om aan te geven wanneer een sjabloon wordt aangemaakt.
Reden toewijzing wijzigen assignment_reason Niet aanwezig Tip: Gebruik deze magicstring in de mail die verstuurd wordt als de toewijzing wordt gewijzigd.